Services

เราคือ ผู้ให้บริการ ให้คำปรึกษา วางระบบ ออกแบบ และ ติดตั้ง ระบบไอที  Open Source ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ ครอบคลุมระบบ server, ระบบ network, ระบบ IT Security, ระบบ Could, Data Analytic เหมาะสำหรับ องค์กรที่ต้องการลดต้นทุนทางด้านไอที เพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจ และผู้ที่ต้องการระบบไอทีสำหรับเริ่มต้นธุรกิจ ด้วยงบประมาณที่มีจำกัด

​การบริการให้คำปรึกษาของเราเป็น 2 แบบ คือ

1. แบบ FSP(Free until Start project) เป็นการให้คำปรึษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจนกระทั้งเริ่มโครงการ เหมาะสำหรับองค์ หรือผู้ที่มี เวลาในวันเสาร์ และอาทิตย์( 10.00น – 15.00น) 

2. แบบ LOF(Less of fee) เป็นการให้คำปรึษาโดยมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำมาก เหมาะสำหรับองค์กร หรือผู้ประกอบการที่มีเวลาในช่วงวันจันทร์ ถึง ศุกร์

ค่าใช้จ่ายสำหรับการให้คำปรึษาแบบ LOF = ระยะเวลา x ค่าใช้จ่าย + ระยะทาง x 2 / 10 x ราคาน้ำมันต่อลิตร

แบบที่

ระยะเวลา ค่าให้จ่าย
1 1-2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 100 บาท
2 3-4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 90 บาท
3 5 ชั่วโมงขึ้นไป ชั่วโมงละ 80 บาท