About us

เราคือ ผู้ให้บริการ ให้คำปรึกษา วางระบบ ออกแบบ และ ติดตั้ง ระบบไอที  Open Source ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ ครอบคลุมระบบ server, ระบบ network, ระบบ IT Security, ระบบ Could, Data Analytic เหมาะสำหรับ องค์กรที่ต้องการลดต้นทุนทางด้านไอที เพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจ และผู้ที่ต้องการระบบไอทีสำหรับเริ่มต้นธุรกิจ ด้วยงบประมาณที่มีจำกัด